Tájékoztatás az elállás és felmondás jogáról és annak feltételeiről:

A fogyasztók indokolás nélküli elállására vonatkozó részletes szabályokat a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20.§-29.§ tartalmazza.
 

A felmondási jogát a fogyasztó (a jogszabályban meghatározott feltételek fennállása esetén) a termék adásvételére irányuló szerződés esetén a termék átvételének napjától számított 14 napon belül gyakorolhatja.

Elállási jog termék vásárlása esetén illeti meg a fogyasztót, ezen jogával élve a fogyasztó a szerződést egyoldalúan, visszamenőleges hatállyal szüntetheti meg. 

A fogyasztó az elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvétele közötti időszakban is gyakorolhatja [Korm. rendelet 20. § (3) bekezdése].

Amennyiben a vállalkozás az elállási vagy felmondási jogra vonatkozó tájékoztatási kötelezettségének nem tett eleget, úgy az elállási vagy felmondási idő a Korm. rendelet szerint 12 hónappal meghosszabbodik. Ha a vállalkozás a termék kézhezvételének vagy a szerződés megkötésének napjától számított 14 nap lejártát követően, de 12 hónapon belül megadja a tájékoztatást, úgy az elállásra vagy felmondásra nyitva álló határidő e tájékoztatás közlésétől számított 14 nap [Korm. rendelet 21. § (1) bekezdése].

 

A Korm. rendelet egyértelművé teszi, hogy elállás esetén nem csak a vételár, de a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségek (így a kiszállítás költségei) is visszajárnak a fogyasztó számára. A kiszállítás teljes költsége azonban nem minden esetben jár vissza a fogyasztónak, mivel a Korm. rendelet azt is leszögezi, hogy ha a fogyasztó a legkevésbé költséges, szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozást választ, akkor az ebből eredő többletköltséget a vállalkozás nem köteles visszatéríteni [Korm. rendelet 23. § (3) bekezdése]. Ez azt jelenti, hogy ha például a fogyasztó olyan „drágább” kiszállítást választ, amely a vállalkozás által vállalt „normál” szállításnál gyorsabb, vagy a napnak csak egy meghatározott időszakában történik, akkor elállás esetén a vállalkozás csak a „normál” szállítási díjnak megfelelő összeget köteles visszatéríteni a fogyasztó számára (extra szállítási költség tehát nem jár vissza).

 

Az elállási és felmondási jog gyakorlásának feltételeiről:

 1. A fogyasztót vásárlásakor indoklás nélkült elállási vagy felmondási jog illeti meg. A törvény  14 napos elállási jogot biztosít, miszerint a fogyasztó 14 napig indoklás nélkül elállhat a vásárlástól. Ezt a szerződés megkötésének napja és a termék átvétele közötti időszakban is gyakorolhatja [Korm. rendelet 20. § (3) bekezdése].
 2. Az elállási jogát az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozata útján gyakorolhatja. Kérjük töltse ki az  Elállási Nyilatkozatot! LETÖLTÉS ITT!!!  Küldje el a info@mandalaekszer.hu címe. Haladéktalanul tartós adathordozón igazoljuk vissza a fogyasztó nyilatkozatának megérkezését [Korm. rendelet 11. § (1)
  bekezdésének i) pontja, 20. § (1) bekezdése; 22. § (1)-(2) bekezdései];
 3. Az elállási vagy felmondási jog gyakorlása esetén a termék visszaküldésének költségét a fogyasztónak kell viselnie.
 4.  Mandala Ékszer webáruház a fogyasztó által kifizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel felmerült költségeket (kivéve az extra szállítási költséget) haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerződéstől számított 14 napon belül fizeti vissza [Korm. rendelet 23. § (1) bekezdése];
 •  A fogyasztó kizárólag a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket viseli. A termék postai küldeményként nem küldhető vissza [Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés j) pontja és 24. § (2) bekezdése];
 • a fogyasztó felel a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért, illetve – ha a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés teljesítését a fogyasztó kifejezett kérésére az elállásra nyitva álló határidő
  lejárata előtt megkezdte és a fogyasztó azt követően gyakorolja felmondási jogát – köteles megtéríteni a vállalkozás ésszerű költségeit
  [Korm. rendelet 11. § (1) bekezdésének k) pontja, 25. §];
 • Amennyiben a vállalkozás nem tájékoztat az elállási jog gyakorlásának határidejéről, a Korm. rendelet 22. §-ában  foglalt egyéb feltételeiről, valamint a 2. melléklet szerinti nyilatkozat-mintáról, abban az esetben az elállási határidő tizenkét hónappal meghosszabbodik.

       5. Az elállási és felmondási jog nem illeti meg minden esetben a fogyasztót, mivel a Korm. rendelet 29. §-a – a felek eltérő megállapodása hiányában       egyes termékek vonatkozásában – kizárja e jog gyakorlását:

         –  egyedi kérés alapján, a fogyasztó utasításai alapján, kifejezett kéréséreaz általa megadott pl. egyedi méret,szín,vésés stb. készített ékszer esetében

           Ezekben az esetekben az elállási jog gyakorlásának biztosítása esetén gazdaságilag értéktelenné válna a dolog, hiszen már nem lehetne – a   kizárólag a megrendelő számára értékkel bíró, a megrendelő kívánságára előállított, személyéhez kötött, egyedi jellegű terméket – más vevő számára értékesíteni.

         – Az elállási jogot magánszemély gyakorolhatja. Ezért cég nevére megvásárolt, és kiszámlázott termékre nem vonatkozik, és nem érvényesíthető.

     

Az elállási vagy felmondási jog gyakorlásakor tanúsított szolgáltatói magatartás 

A Korm. rendelet 23. § (1) bekezdése alapján elállás vagy felmondás esetén a vállalkozó köteles a fogyasztó által kifizetett ellenszolgáltatás összegét – ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket – haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzéstől számított 14 napon belül visszatéríteni

A fogyasztó – a Korm. rendelet 24. § (2) bekezdése alapján – viseli az elállási vagy felmondási jog gyakorlása miatt a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket A fogyasztót ezen felül egyéb költség nem terheli. 

A vállalkozás a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenést követelheti. Nem felel azonban a fogyasztó az értékcsökkenésért, ha a vállalkozás a 11. § (1) bekezdésének i) pontjában előírt tájékoztatási kötelezettségének nem tett eleget [Korm. rendelet 25. §]. 

Ha a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés teljesítését a fogyasztó kifejezett kérésére az elállási határidő lejárta előtt kezdi meg a vállalkozás, de ezen határidőn belül a fogyasztó a szerződést felmondja, úgy a vállalkozás követelheti ésszerű költségeinek megtérítését [Korm. rendelet 11. § (1) bekezdésének k) pontja]. 

A vállalkozás az alábbi jogokkal rendelkezik elállás vagy felmondás esetén [Korm. rendelet 23. § (3) és (4) bekezdései] 

 • Ha a fogyasztó kifejezetten a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választ, a vállalkozás nem köteles visszatéríteni az ebből eredő többletköltségeket.
 • Termék adásvételére irányuló szerződés esetén a vállalkozás mindaddig visszatarthatja a fogyasztónak visszajáró összeget, amíg a fogyasztó a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte; a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni. Nem illeti meg a vállalkozást a visszatartás joga, ha vállalta, hogy a terméket maga fuvarozza vissza. 

 

 Vonatkozó fontosabb jogszabályok jegyzéke

 • a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.);
 • az elektronikus
  kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal
  összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII.
  törvény (Ektv.);
 • a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (Fgytv.);
 • a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet;
 • a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény (Fttv.)
 • az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló
  151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet
 • a termékek eladási ára és
  egységára, továbbá a szolgáltatások díja feltüntetésének részletes
  szabályairól szóló 4/2009. (I. 30.) NFGM–SZMM
  együttes rendelet

Visszavásárlás:

Ha bármely okból a cégünktől vásárolt árut vissza szeretne cserélni, 14 napig megteheti, az Elállási Nyilatkozat kitöltésével, és elküldésével. Fontos tudni, hogy ez csak újra értékesíthető árúra vonatkozik, tehát nem tartoznak ebbe a körbe a használatban karcos, sérült ékszerek, amin a felpróbáláson kívül több felületi kopás látható, és így tovább nem értékesíthető ékszerek. Továbbá  fogyasztó konkrét, egyedi megrendelésére készült  termékek, illetve olyan áruk amelyek  nem a Mandala Ékszer-től származnak.

Az áru visszajuttatási költsége a vevőt terheli!

A vásárló az elállási szándékát az alábbi elérhetőségeken jelentheti be, és küldheti vissza:

E-mail:            info@mandalaekszer.hu
Telefonon:     +36-30-998-21-33
Postai úton:   Tinkáné Varga Szilvia, 9024 Győr, Ikva utca 57 3/7